پنج شنبه, 27 مهر 1396

نقاشی، وبلاگ نویسی و داستان کوتاه:

نفر اول لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و یک میلیون تومان جایزه نقدی
نفر دوم لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و هفتصد هزارتومان جایزه نقدی
نفر سوم لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و پانصد هزار تومان جایزه نقدی

پویانمایی:

نفر اول لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و سه میلیون تومان جایزه نقدی
نفر دوم لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و دومیلیون تومان جایزه نقدی
نفر سوم لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و یک میلیون تومان جایزه نقدی

مقاله پژوهشی

نفر اول لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و دو میلیون تومان جایزه نقدی
نفر دوم لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و یک میلیون و پانصد هزار تومان جایزه نقدی
نفر سوم لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره و یک میلیون تومان جایزه نقدی