شنبه, 30 دی 1396

رشته های پویانمایی، فیلم کوتاه:

نفر اول: سه میلیون تومان جایزه نقدی

نفر دوم: دو میلیون تومان جایزه نقدی

نفر سوم: یک میلیون و پانصد هزار تومان جایزه نقدی

 

رشته های مقاله پژوهشی، وبلاگ نویسی، داستان کوتاه:

نفر اول: دو میلیون تومان جایزه نقدی

نفر دوم: یک میلیون و پانصد هزار تومان جایزه نقدی

نفر سوم: یک میلیون تومان جایزه نقدی

 

رشته های نقاشی، خوشنویسی، طراحی و تصویرگری:

نفر اول: یک میلیون و پانصد هزار تومان جایزه نقدی

نفر دوم: یک میلیون تومان جایزه نقدی

نفر سوم: هفتصد هزار تومان جایزه نقدی

 

نکته: تمامی 8 رشته به صورت جداگانه داوری شده و به نفرات برتر جوایز اهدا خواهد شد.

 

به کلیه ی نفرات اول تا سوم هر رشته لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره نیز تقدیم می گردد.